คำนำ


          เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนในหัวข้อการสร้างสื่อการเรียนทางอินเทอร์เน็ต (E – learning)ภายในเว็บไซด์ได้รวบรวมเนื้อหาในส่วนของเคมีอินทรีย์ที่จำเป็นในการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในระดับหนึ่ง
         อนึ่งเว็บไซต์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดการสอนและการแนะนำจากอาจารย์นาจรี ถือศีล หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้
ด้วย

                                                                                           ผู้จัดทำ
... Organic  Chemistry ...<เคมีอินทรีย ์>...